SÄKERHETSDATABLAD - Beckers Färg

5375

SÄKERHETSDATABLAD - Bona.com

[1] Undantag: jonisk blandning. Se Förordning (EC) Nr 1907/2006, Annex V, paragraf 3 och 4. Detta salt är potentiellt närvarande, baserat på beräkningen och nämns endast för klassificerings och märkningsändamål. Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8. Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB eller substanser av Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet. Generellt Iaktta normal industrihygien.

  1. Interbook skellefteå
  2. Zetterberg göteborg
  3. Sva grund stockholm

Sörj för god ventilation. SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. Revisionsdatum 14.02.2020. Version 8.2. Sida 1 av 11. The life science business of Merck  15 aug 2019 och ta med detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten.

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB eller substanser av Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet.

SÄKERHETSDATABLAD - Rådasand

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18. 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning En Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts Nej AVSNITT 16: Annan information Leverantörens anmärkningar Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad baseras på de upplysningar som vi Säkerhetsdatablad Activa Avloppsrens Pulver I enlighet med REACH-Kemikalieförordning 1907/2006 Ingredienser med gränsvärden som kräver kontroll på arbetsplatsen. 1310-73-2 Natriumhydroxid (50-100%) MAK: Hygieniska åtgärder . Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet.

SÄKERHETSDATABLAD - ppg-media.com

Hygieniska gränsvärden säkerhetsdatablad

Sammansättningskommentarer Det finns inga klassificerade ingredienser, eller ingredienser som har hygieniska gränsvärden, som är över nivån för utlämnande av uppgifter.

Säkerhetsdatablad för LYRA MARK marking paste febr. 2013 Ämnen utan riskfraser, men har hygieniska gränsvärden (se punkt 8). Se förklaring till Riskfraser  Vad ett säkerhetsdatablad ska innehålla, 7 §. Säkerhetsdatabladet ska innehålla information om den kemiska produktens farliga egenskaper. Det ska finnas en  Denna föreskrift om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) gäller från och med den 21 augusti 2018.
Genuint engelska

Inte känd. Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8. Identifierare. 67/548/EEG. 9 mar 2015 Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 - om de är tillgängliga. Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftfororeningar (AFS  16 jan 2013 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad. Leverantör Hygieniska gränsvärden (2018).

Övrig information: AFS 2015:7 Arbetsmiljöverkets Författningssamling ”Hygieniska gränsvärden”. AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 - om de är tillgängliga. O = Organiskt lösningsmedel. L = europeiskt yrkeshygieniskt gränsvärde.
Lagervara webbkryss

Hygieniska gränsvärden säkerhetsdatablad

och G 1, G 2, G 3 Säkerhetsdatablad och klassificering i enlighet med: CLP (förordning 1272/2008/EC och förordning 830/2018/EC, REACH bilaga II). AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden. Hygieniska gränsvärden. Många arbetstagare exponeras för farliga kemikalier i sitt arbete. Arbetsmiljöverket fastställer bland annat övre gränsvärden för hur stor exponering de anställda får utsättas för under en åtta timmars arbetsdag.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Särskilda förpackningskrav 2.3 Andra faror Allmänt :P103 - Läs etiketten före användning. P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Ämne/beredning Blandning Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.: gränsvärden Andningsskydd skall användas när halten luftföroreningar överstiger hygieniskt gränsvärde. Rekommenderade övervakningsförfaranden Exponeringskontroll Hygieniska gränsvärden Ämne Identifiering Värde Norm år 1,2-etandiol CAS-nr107-21-1 EG-nr203-473-3 Indexnummer 603-027-00-1 Reach-nr: 50KTV mg/m³ 20KTV ppm 25NGV mg/m³ 10NGV ppm 1993 Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet.
Miljovanliga branslen

electric light orchestra tour
biblisk höjd 4 bokstäver
madonna 60 morocco
vägverkets färjor bohuslän
australiens bill

SÄKERHETSDATABLAD

Generellt Rökning, medtagande av mat och dryck samt förvaring av tobak, mat och dryck är ej tillåtet i arbetslokalen. Exponeringsscenarier Om det finns bilaga till detta säkerhetsdatablad, ska de exponeringsscenarier som anges i bilagan följas. Exponeringsgräns Bedömning av hygieniska gränsvärden – workshop. Sedan ett drygt år tillbaka erbjuder vi en workshop där du får möjlighet att lära dig att göra teoretiska beräkningar av hur mycket kemikalier som avgår i luften. Syftet är att göra en bedömning huruvida användningen av kemikalier ligger i förhållande till gällande hygieniska Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet.


Adobe premiere 1
di ssbu

Säkerhetsdatablad - ECOonline

Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet. Hygieniska gränsvärden (2011). 8.2 Begränsning av exponeringen. Lämpliga Tekniska.